Regulamin sklepu internetowego sklep.zielarzradzi.pl§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Sklep internetowy (dalej: Sklep) – sklep internetowy administrowany przez PHU LAWENDA Renata Stono – Ciołkowska, ul. Kopernika 10e/28, 46-320 Praszka, NIP 873 125 77 69, czyli usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Portal – portal internetowy za pośrednictwem którego Sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu.

3. Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.

4. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

6. Rejestracja – jednorazowa dobrowolna czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta z wykorzystaniem Formularza rejestracji.

7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta;

8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sklepem, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, pomiędzy Klientem a Sklepem.

12. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

13. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów.

14. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące w ofercie Sklepu internetowego i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

15. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT, przekazana Klientowi wraz z Produktem (forma dowodu zakupu określana jest przez Kupującego w trakcie składania poszczególnych zamówień), potwierdzający zakup Produktu;

16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

17. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników Konta, którzy dokonali rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.

18. Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików „cookies” na potrzeby prowadzenia Portalu.§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep świadczy drogą elektroniczną, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów oraz obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych w Sklepie za pośrednictwem Portalu.

2. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną produktów.

3. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Sklep, realizacja zamówienia złożonego za pośrednictwem Portalu, a także świadczenie usług związanych z obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówienia odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie produkty są własnością Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

5. Zamówione w Sklepie produkty dostarczane są na zasadach i w cenie wskazanej na Portalu w zakładce „Czas i koszty dostawy” oraz w niniejszym Regulaminie.

6. Za zamówione w Sklepie produkty i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Formy płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.

7. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Ceny produktów wskazanych na stronach Sklepu zawierają podatek VAT, podawane są w złotych (PLN) i nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w Koszyku przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych produktów lub zamówień o określonym poziomie wartości.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

11. Każdy Klient powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.

12. Każdy zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

13. Każdy korzystający z Portalu, każdy Klient ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Sklep usług.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, jeżeli korzystający z Portalu lub Klient doprowadzi do tego, że usługa będzie realizowana w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.

15. Sklep nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta korzystający z Portalu lub Klient, albo problemy bądź ograniczenia techniczne usług świadczonych przez osoby trzecie, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych przez Sklep, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu, a które uniemożliwiają mu korzystanie z usług świadczonych przez Sklep.

16. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, podlegają prawu polskiemu.

17. Regulamin może ulec zmianie. Każdego Klienta obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.

18. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z takimi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

19. Sklep ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez niego usług ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych niezależnych od Sklepu przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji Portalu.

20. Opisy produktów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Sklep nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia. Wszystkie użyte na Portalu nazwy produktów, marek oraz znaki graficzne są własnością Sklepu.§3 REJESTRACJA KONTA

1. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, należy zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować oraz zaakceptować zgodę na Przetwarzanie danych osobowych. Proces rejestracji zostaje zakończony w momencie potwierdzenia rejestracji Konta Użytkownika przez Klienta.

2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep, na podany przez niego adres e-mail, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji.

3. Klient powinien uzupełnić dane Konta: imię i nazwisko, nazwę wyświetlaną, adres rozliczeniowy i adres wysyłki.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.

5. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu do Konta.

6. Klient po rejestracji w Sklepie ma możliwość: obsługi, w tym edytowania swoich danych, składania zamówień na produkty i ich opłacenia, przeglądania historii zamówień, zamówienia i rezygnacji z zamówienia Newslettera, korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanemu Klientowi.

7. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sklepem umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może nieodpłatnie zrezygnować z prowadzenia Konta w Sklepie i dokonać jego usunięcia w każdym czasie.

9. W celu usunięcia Konta ze Sklepu Klient składa dyspozycję usunięcia Konta poprzez jednoznaczny przekaz drogą e-mail lub inną formą pisemną. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowana do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta.

10. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Klienta umowy ze Sklepem o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i wiąże się z utratą uprawnień przypisanych do tego Konta.

11. Sklep jest uprawniony do zablokowania Konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego oraz w przypadku zidentyfikowania podatności, zagrożenia lub innego zdarzenia skutkującego lub mogącego skutkować bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem systemu informatycznego lub naruszeniem praw i wolności osób.

12. O blokadzie Konta lub zamiarze zablokowania Konta, Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie Konta zgodnie z postanowieniem ust. 11 niniejszego paragrafu, uprawnia Sklep do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem. Sklep wykonuje to Prawo poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail Klienta.

13. W przypadku zablokowania Konta zgodnie z ust. 11-12 niniejszego paragrafu, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta mogą zostać anulowane przez Sklep. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Sklep zwróci całość zapłaconej kwoty.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Minimalna kwota od jakiej możliwe jest złożenie zamówienia nie została ustalona, natomiast Sklep pokrywa koszty wysyłki przy zamówieniach powyżej 350 złotych brutto.

2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Sklep na Portalu, Klient zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia udostępniony na Portalu.

4. Klient może dokonywać zakupów bez dokonywania rejestracji (bez Konta).

5. Warunkiem przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta wszystkich wymaganych informacji (pole wymagane), które zawarto w formularzu zamówienia oraz zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie oraz zaakceptowanie zgody na Przetwarzanie danych osobowych

6. Sklep oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu.

7. Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane produkty oraz dostawę zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, przesłanym na wskazany przez Klienta adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości.

8. W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę” zostaje zawarta między Sklepem a Klientem umowa sprzedaży na rzecz Klienta produktów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym Klientowi na adres e-mail.

9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówienia, zawierające:
- numer zamówienia i datę zamówienia;
- podsumowanie zamówienia: dane dotyczące zamawianych produktów – nazwę produktu, wielkość opakowania, kategorię produktu, liczbę opakowań i cenę produktu; kwotę zbiorczą zamawianych produktów; wybraną przez Klienta formę dostawy i jej koszt, metodę płatności za zamówienie; łączną cenę całego zamówienia; ewentualne uwagi do zamówienia; adres rozliczeniowy (dane płatnika); adres do wysyłki; dane do faktury (opcjonalnie).

10. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

11. Sklep jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – w przypadku wybrania opcji „przelew bankowy”. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

12. Przygotowanie zamówienia przyjętego do realizacji i jego wysyłka następuje w ciągu 2-4 dni roboczych licząc od:
- otrzymania przez Sklep zaksięgowania wpłaty – w przypadku wybrania opcji „przelew bankowy”,
- po potwierdzeniu przez pośrednika poprawnego wykonania pełnej płatności – w przypadku wybrania opcji „przelew elektroniczny”,
- przyjęcia zamówienia – w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”.

13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
- elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych teleadresowych,
- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia,
- takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

14. Sklep zawiadomi Klienta o odmowie realizacji części albo całości zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji drogą e-mail.

15. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie produktu), Sklep zawiadomi o tym Klienta w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia drogą e-mail. Po otrzymaniu tego zawiadomienia ze Sklepu, Klient według swojego wyboru ma prawo, albo:

1. od razu odstąpić od umowy,

2. wyznaczyć Sklepowi dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

16. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia Klienta w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), Sklep zawiadomi o tym Klienta w ciągu 4 dni roboczych drogą e-mail. Po otrzymaniu tego zawiadomienia ze Sklepu, Klient według swojego wyboru ma prawo, albo:
- od razu odstąpić od umowy w części, która nie może być zrealizowana, co będzie oznaczało realizację przez Sklep zamówienia w pozostałym zakresie,
- od razu odstąpić od umowy w całości,
- wyznaczyć Sklepowi dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.

17. Jeżeli zamówienie nie zostanie zrealizowane w:
- całości – Sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione przez niego koszty: koszty produktów i koszty dostawy (jeżeli dotyczy), jeżeli Klient dokonał już zapłaty za zamówienie,
- części – zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty, które wynikają z odmowy. W momencie realizacji części zamówienia Klient nie otrzyma zwrotu kosztów dostawy (jeżeli dotyczy), zwrot zostanie dokonany za produkt, którego nie otrzyma Klient.§5 PŁATNOŚĆ ORAZ DOSTAWA

1. Klient uiszcza cenę zamówionego produktu i dostawy w jeden z dostępnych sposobów opisanych w zakładce „Formy płatności” i „Czas i koszty dostawy”.

2. Zamówiony przez Klienta produkt jest przesłany do niego za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) działającej na zlecenie Klienta,

3. Dostawa towarów zamówionych w Sklepie za pośrednictwem Portalu realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.

5. W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Czas i koszty dostawy”, który Klient zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Sklep zobowiązany jest do przygotowania produktu do odbioru przez przewoźnika oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego przewoźnikowi z tytułu dostarczenia towarów do Klienta.

7. Czas dostarczenia zamówienia za pośrednictwem przewoźnika jest zależny od przewoźnika, a nie od Sklepu.

8. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli z powyższego powodu pomimo dochowania przez Sklep i przewoźnika należytej staranności dostarczenie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

9. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.

10. Z chwilą podpisania odbioru przesyłki od przewoźnika, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. W przypadku, gdy Klient zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika, na wybór którego Sklep nie miał wpływu, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu następuje z chwilą wydania produktu przez Sklep przewoźnikowi wybranemu przez Klienta.

11. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych przesyłki lub jakichkolwiek znamion uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo odmówić przyjęcia paczki lub przyjąć (podpisać przyjęcie) paczkę i wówczas powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody (data, godzina, opis szkody, podpis odbierającego i dostarczającego) oraz powiadomić o tym fakcie Sklep. W przypadku uszkodzenia produktu podczas jego transportu, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 10 zdanie drugie, Klientowi przysługują roszczenia reklamacyjne określone w § 6.

12. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem przewoźnika za pomocą której Sklep realizuje zamówienia i otrzymania od Klienta informacji o niedoręczeniu zamówienia, Sklep po potwierdzeniu, że przesyłka nie została dostarczona (do 30 dni kalendarzowych) dokona zwrotu wartości zamówienia oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostawy w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia, że przysyłka nie została dostarczona.§6 REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązany jest do sprzedaży Klientowi towarów pozbawionych wad. W razie wady produktu Klient ma prawo zgłosić do Sklepu reklamację.

2. Reklamację należy zgłosić korzystając z formularza „Zgłoszenie reklamacji”, które zostanie przesłane razem z potwierdzeniem zamówienia. Klient może sporządzić własną wersję zgłoszenia reklamacyjnego, w którym należy podać następujące dane:
– imię, nazwisko lub firma/adres korespondencyjny/telefon kontaktowy/e-mail Zgłaszającego reklamację,
– numer zamówienia,
– nazwę/numer serii/termin ważności reklamowanego produktu,
– reklamowana ilość (sztuki),
– szczegółowy opis wady,
– oczekiwaną formę rozpatrzenia reklamacji (opcje: wymiana lub zwrot pieniędzy – należy podać dane do przelewu),
– czytelny podpis Zgłaszającego reklamację.

3. Wypełniony formularz „Zgłoszenie reklamacji” lub własną wersję zgłoszenia reklamacyjnego Klient jest zobligowany przesłać (lub dostarczyć osobiście) wraz z reklamowanym produktem do sklepu na adres: Sklepu na adres: Sklep zielarsko – medyczny LAWENDA, ul. Słowackiego 2, 46-320 Praszka. W sytuacji gdy wada uniemożliwia przesłanie produktu, Klient ma możliwość przesłania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z jak najbardziej wiarygodnym dowodem zaistnienia wady (np. zdjęcia) na adres e-mail sklepu czyli: kontakt@zielarzradzi.pl. Sklep nie przyjmuje przesyłek zareklamowanych produktów za pobraniem.

4. Sklep jest zobligowany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem lub jak najbardziej wiarygodnym dowodem zaistnienia wady.

5. Sklep niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji poinformuje Zgłaszającego reklamację o jej wyniku na podany adres e-mail lub w przypadku jego braku na podany adres korespondencyjny.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

1. Konsument może odstąpić od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania zamówienia. Odstąpienie od Umowy dotyczy wyłącznie produktów nie noszących śladów używania. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy opakowanie handlowe produktu zostało otwarte.

2. Odstąpienie od umowy należy zgłosić korzystając z formularza: „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa”, zwanego dalej: Oświadczeniem, który znajduje się na podstronie Reklamacje i zwroty. W sytuacji gdy Konsument nie ma możliwości skorzystania z formularza, wówczas należy sporządzić własną wersję Oświadczenia, w którym należy podać następujące dane:
- Tytuł: „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa”:
- imię, nazwisko Konsumenta lub firma/adres korespondencyjny/telefon kontaktowy/e-mail,
- data odbioru zamówienia,
- numer zamówienia,
- nazwę/numer serii/termin ważności/ilość sztuk produktu/ów których dotyczy oświadczenie,
- dane do przelewu w celu dokonania zwrotu pieniędzy przez Sklep,
- czytelny podpis składającego Oświadczenie.

3. Wypełniony formularz Oświadczenia lub własną wersję Oświadczenia, Konsument jest zobligowany przesłać (lub dostarczyć osobiście) wraz ze zwracanym produktem do sklepu na adres: Sklepu na adres: Sklep zilearsko – medyczny LAWENDA, ul. Słowackiego 2, 46-320 Praszka. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych produktów za pobraniem.

4. Oświadczenie można dostarczyć również drogę e-mail. Konsument zobligowany jest wówczas do dostarczenia zwracanego produktu do Sklepu na adres: Sklep zielarsko – medyczny LAWENDA, ul. Słowackiego 2, 46-320 Praszka.
Uwaga: Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych produktów za pobraniem.

5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy nadać (liczy się data nadania) /dostarczyć osobiście Oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania zamówienia.

6. Jeżeli Konsument dostarczył Oświadczenie bez zwracanego produktu, ma obowiązek zwrócić produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Oświadczenia.

7. W zakresie wykonywania przez Konsumentów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Sklep informuje, że koszty zwrotu produktu (do Sklepu) ponosi Konsument.

8. W przypadku terminowego odstąpienia od całości umowy, Sklep zwróci Konsumentowi koszty produktu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał Oświadczenie wraz ze zwracanym produktem. Koszty dostawy zostaną również zwrócone jedynie w przypadku gdy zamówienie będące przedmiotem umowy nie zostało jeszcze wysłane.

9. W przypadku terminowego odstąpienia od części umowy (odstąpienie dotyczy części zrealizowanego zamówienia), Sklep zwróci Konsumentowi koszty produktu nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep otrzymał Oświadczenie wraz ze zwracanym produktem. W tym przypadku zwrot kosztów dostawy do Konsumenta nie zostanie zwrócony z uwagi na częściowe odstąpienie od umowy.

10. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność na numer konta, które Konsument podał w Oświadczeniu. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

11. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Sklep należytej staranności, w tym skierowania do Konsumenta na podany przez niego e-mail wezwania do przesłania do Sklepu numeru rachunku Konsumenta, Konsument nie prześle takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Sklep należytej staranności prawidłową realizację płatności.


§8 OCHRONA DANYCH

1. Sklep zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Klientów oraz osób korzystających z Portalu i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z Portalu oraz Klientów, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.


§9 KONTAKT

1. Można skontaktować się ze Sklepem w sposób wskazany na Portalu w zakładce „KONTAKT”.