Polityka prywatności


I. Postanowienia ogólne.

1. Polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych Użytkowników strony sklep.zielarzradzi.pl, w tym danych osobowych przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący stronę internetową – PHU LAWENDA Renata Stono-Ciołkowska, ul. Kopernika 10e/28, 46-320 Praszka, NIP 873 125 77 69, zwany dalej Sprzedawcą.

2. Polityka prywatności nie stoi w sprzeczności z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych. Procedurę i sposób postępowania z danymi osobowymi określa Polityka ochrony danych prowadzona przez Z PHU LAWENDA Renata Stono-Ciołkowska, ul. Kopernika 10e/28, 46-320 Praszka, NIP 873 125 77 69.

3. Prowadząc Sklep, Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony ich prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te, w tym dane osobowe Użytkowników, są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany i zapewnia bezpieczeństwo Kupującemu. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (art. 5 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679).II. Dane osobowe

1.Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:
a) Podczas rejestracji w sklepie – adres e-mail
b) Przy składaniu zamówienia – imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail

Uwagi:
Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i ma na celu wyłącznie realizację zamówienia złożonego przez Użytkownika.
Pobranie przez administratora danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zgodnie z zasadą minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679), ograniczone jedynie do niezbędnych danych umożliwiających weryfikację Użytkownika i skuteczną dostawę zamówionego towaru.
Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptowanej przed złożeniem zamówienia.

2 .Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji, w tym bez podawania danych osobowych. Przeglądanie oferty w żaden sposób nie wiąże się z koniecznością zakupu przeglądanego asortymentu.

4.Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu – dotyczących usług i towarów stanowiących ofertę Sklepu oraz związanych z przesłaniem zalogowanym Użytkownikom na podany przez nich adres e-mail Newslettera.III. Realizacja praw Użytkowników, których dane dotyczą

Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Sklep wprowadza poniższe proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich.
Sklep może w przypadku zgłoszenia jednego z poniższych żądań zwrócić się do osoby, której dane dotyczą w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z żądaniem lub podjąć inne prawem dozwolone kroki.

1. Dostęp do danych i kopia danych

Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Sklep informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela tej osobie dostępu do danych jej dotyczących.

Na żądanie Sklep wydaje osobie kopie danych jej dotyczących i odnotowuje ten fakt w prowadzonej ewidencji. Sklep może pobierać opłaty za kolejne kopie danych, na podstawie wprowadzonego na daną okoliczność cennika. Cena kolejnych kopii danych jest proporcjonalna do kosztów obsługi żądania wydania kopii danych, ponoszonych przez Sklep, w szczególności administracyjnych kosztów udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji oraz podjęcia żądanych działań.

Sklep przekazuje kopie danych, zgodnie z wskazanym poniżej trybem udostępnienia:

forma elektroniczna – Sklep przesyła stosowną informację w formie jednej lub dwóch wiadomości elektronicznych;

forma pisemna – Sklep przesyła stosowną informację w formie jednego pisma, zawierającego kopię danych;

forma ustna – Sklep przed udzieleniem informacji sprawdza tożsamość osoby zgłaszającej żądanie.

2. Sprostowanie i uzupełnienie danych

Na żądanie osoby Sklep dokonuje uzupełnienia lub sprostowania nieprawidłowych danych.

Sklep ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeśli takie uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.

Sklep ma prawo odmówić uzupełnienia lub sprostowania danych, w przypadku gdy oświadczenie lub dokumenty złożone przez daną osobę, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich wiarygodności.

Sklep biorąc pod uwagę możliwości i koszt realizacji, podejmuje działania mające na celu poinformowanie odbiorców danych osobowych, że osoba, której dane dotyczą, wystąpiła z żądaniem sprostowania jej danych osobowych.

3. Usunięcie danych

Na żądanie osoby Sklep usuwa dane bez zbędnej zwłoki, gdy:
- dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
- zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
- osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych;
- dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego;
- żądanie dotyczy danych zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

Uwagi:
Sklep przed ewentualnym spełnieniem żądania weryfikuje, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO
W przypadku skutecznego usunięcia danych, Sklep niezwłocznie w formie elektronicznej informuje osobę, która zgłosiła żądanie o jego spełnieniu.
Sklep biorąc pod uwagę możliwości i koszt realizacji, podejmuje działania mające na celu poinformowanie odbiorców danych osobowych, że osoba, której dane dotyczą, wystąpiła z żądaniem usunięcia jej danych osobowych.

4. Ograniczanie przetwarzania

Na żądanie osoby Sklep dokonuje ograniczenia przetwarzania gdy:
- osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalających sprawdzić ich prawidłowość;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- sklep nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Sklepu zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Uwagi:
W przypadku zgłoszenia powyższego żądania Sklep nie może przetwarzać danych osobowych, osoby zgłaszającej żądanie, z wyjątkiem ich przechowywania. W pozostałym zakresie Sklep może przetwarzać dane osobowe, osoby zgłaszającej żądanie, wyłącznie za jej zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego

Sklep biorąc pod uwagę możliwości i koszt realizacji, podejmuje działania mające na celu poinformowanie odbiorców danych osobowych, że osoba, której dane dotyczą, wystąpiła z żądaniem ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

5. Przenoszenie danych

Na żądanie osoby Sklep wydaje podmiotowi wskazane w żądaniu, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, dane dotyczące tej osoby, które ta osoba dostarczyła do Sklepu. Żądanie dotyczyć może jedynie danych przetwarzanych w systemach informatycznych Sklepu.

6. Prawo do sprzeciwu

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu umotywowanego szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw, a dane przetwarzane są przez Sklep w oparciu prawnie o uzasadniony interes ADO lub o powierzone Sklepowi zadanie w interesie publicznym, Sklep uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Sklep, na potrzeby marketingu bezpośredniego, Sklep uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

Sklep odnotowuje sprzeciw zgłoszony przez osobę, której dane dotyczą, w prowadzonej ewidencji.

Jeżeli Sklep przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Sklep zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji osób po stronie Sklepu, chyba że taka automatyczna decyzja:
- jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołująca się osobą a Sklepem;
- jest wprost dozwolona przepisami prawa;
- opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

7. Forma żądania

Sklep przyjmuje dwie metody zgłaszania żądania przez osoby, których dane dotyczą.
- pierwsza metoda obejmuje formę papierową, w ramach której żądania osób zgłaszane są na piśmie na adres korespondencyjny Sklepu: Sklep zielarsko – medyczny LAWENDA, ul. Słowackiego 2, 46-320 Praszka.
- druga metoda obejmuje formę elektroniczną, w ramach której żądania osób zgłaszane są na piśmie na adres e-mail: kontakt@zielarzradzi.pl

Sklep niezwłocznie po otrzymaniu żądania zawiadamia o tym osobę, która zgłosiła żądanie. Sklep bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – tą samą drogą (z wyjątkiem sytuacji gdy osoba, która zgłasza żądanie wskaże w jakiej formie powinna zostać udzielona odpowiedź), zawiadamia osobę, której dane dotyczą o działaniach podjętych w związku z żądaniem.

Jeżeli Sklep nie przetwarza danych osobowych osoby, która zgłosiła żądanie, informuje o tym fakcie wskazaną osobę.

Sklep informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.IV. Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, osoby upoważnione i podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych.

W sytuacji, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko dla naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej, Administrator danych bez zbędnej zwłoki zawiadamia osoby, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony ich danych.

Administrator danych nie dokonuje zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o zaistniałym naruszeniu w sytuacji, gdy zastosował odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w stosunku do danych, których dotyczy naruszenie oraz środki eliminujące prawdopodobieństwo wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności, a także w innych przypadkach, w których obowiązek zawiadomienia został wyłączony przez obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku, gdyby zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o zdarzeniu powodującym wysokie ryzyko naruszenia ich praw i wolności wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator danych może zastosować jeden z poniższych środków:
- wydać publiczny komunikat na własnej stronie internetowej, lub
- zastosować inny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostaną poinformowane w równie skuteczny sposób o naruszeniu.V. Ciasteczka (cookies)

Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać Sprzedawcy usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak powodować pewne utrudnienia.